รวมวิชาหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

ชื่อหนังสือ รวมวิชาหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จำนวนพิมพ์ ๗,๐๐๐ เล่ม
เจ้าของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองพุทธศาสนศึกษา ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม
ผู้จัดทำ คณะทำงานผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
(คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๙๙/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๕๐)

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๑๔ – ๓๑๖ ปากซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
นายพีรพล กนกวลัย ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๓๓๕๑, ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๔๘
โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๒๙๑๐

Uncategorized

Comments are closed.